Gå direkt till innehållet

Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 31 augusti 2018 - Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 31.8.2018

Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen av kadetter den 31 augusti 2018

Ärade kadetter!

Jag vill gratulera er till er avlagda kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna till löjtnanter, och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

I år firar Försvarsmakten sitt 100-årsjubileum som garant för Finlands självständighet. Evenemangen under jubileumsåret har ytterligare stärkt bilden av Försvarsmakten som en pålitlig aktör som står medborgarna nära.

Hundra år är en lång tid. Åren innefattar också många svåra perioder. De har lärt oss att inte ta något för givet. Detta påvisas också av den förändring som har ägt rum i vår säkerhetsmiljö under de senaste åren, och som kräver att Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet har både beredskap och kapacitet att reagera på händelseförlopp som utvecklas i allt snabbare tempo.

Som självständig stat strävar Finland naturligtvis efter att på alla sätt trygga sin egen säkerhet. Ett aktivt och fungerande internationellt samarbete är också i detta avseende en oerhört viktig resurs för oss.

Försvarsmaktens viktigaste uppgift, att trygga Finlands självständighet, har stått kvar oförändrad genom alla decennier sedan Finland blev självständigt. Det är en uppgift vi måste ha beredskap att utföra i alla situationer, och vid behov utan hjälp från någon annan.

Ärade unga officerare!

Jag litar på er och på att ni vet hur viktig er uppgift är. Era tre år av studier ger er en stark teoretisk grund och goda praktiska förutsättningar att ha framgång i era uppgifter. Undervisningen i er examen är uppbyggd för att allt bättre motsvara dagens krav.

Jag har upprepade gånger också i denna sal talat om de utmaningar som uppdagats i de internationella relationerna och i vår egen säkerhetsmiljö. Samtidigt har jag hoppats på en positivare utveckling. Men jag är tvungen att konstatera att situationen inte har vänt till det bättre trots att man har försökt lösa kriserna i många olika forum. Den internationella politiken präglas av att den är oberäknelig och oförutsebar.

Vi måste arbeta för en bättre och stabilare framtid. Själv upplever jag att vi genom att fortsätta den aktiva internationella debatten kan förstå varandra och komma en bit på vägen mot en tryggare värld. I själva verket finns det inget annat bra alternativ.

Det finska försvarssystemet bygger på allmän värnplikt. Det är bra att vi till skillnad från många västeuropeiska stater har bevarat grunden till ett självständigt försvar. Den allmänna värnplikten är en fungerande modell med tanke på finländska förhållanden och landets storlek. I den förenas folkets resurser och psykiska uthållighet till förmån för försvaret av vårt land. Det finns knappast någon annan möjlighet att på ett lika kostnadseffektivt och motiverande sätt utbilda vår stora och kompetenta krigstida reserv.

Den viktigaste resursen i vårt försvar är försvarsviljan, som genom åren har hållit mycket hög nivå. På denna grund är det bra att bygga ett stabilt försvar. Också ni, unga officerare, har ett ansvar och kan i ert eget arbete främja försvarsviljan. Jag återkommer till det jag så ofta har sagt redan tidigare: varje finländare är sitt lands försvarare, inte minst mellan öronen.

Jag ser Finlands säkerhetsställning som en helhet bestående av fyra pelare. De är ett trovärdigt nationellt försvar, västliga partnerskap, relationerna med Ryssland samt det regelbaserade internationella systemet. Den viktigaste pelaren är ett trovärdigt eget nationellt försvar, vilket också skapar en stabil grund för vårt försvarssamarbete.

Försvarshögskolans rektor, ledare och lärare!

Jag tackar er för ett gott arbete. Era insatser ger de unga officerarna beredskap och grund att klara sig i krävande yrken i Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets tjänst. Jag önskar er framgång i ert arbete som lärare och utbildare även framöver.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag och önskar er all framgång i era viktiga framtida uppgifter. 

Skriv ut
Detta dokument

Uppdaterat 31.8.2018

© Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi